Ochrana obetí v trestnom konaní s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných trestných činov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 664 kB

Eva Szabová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 1 • strany 98-108 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou ochrany obetí sexuálne motivovaných trestných činov, a to konkrétne obetí najzraniteľnejších, ktorými sú bezpochyby osoby maloleté. Predložený príspevok venuje pozornosť situácii, v rámci ktorej predstavuje takáto obeť trestného činu jediného, respektíve kľúčového svedka v rámci realizovaného trestného konania. Osobitný dôraz je kladený na otázku potreby rešpektovania práva na kontradiktórne vedenie výsluchu. Príspevok sa v tomto kontexte snaží poukázať na rozpor, ktorý môže zákonite nastať medzi potrebou ochrany práv obzvlášť zraniteľných obetí na jednej strane a potrebou rešpektovania práva na kontradiktórny výsluch svedka patriaceho obvinenej osobe na strane druhej. Príspevok sa v naznačenom kontexte snaží poukázať na problémy a sporné otázky, ktoré vyvstávajú v uvedených súvislostiach, pričom sa ich súčasne pokúsi vyriešiť prostredníctvom analýzy príslušných rozhodnutí slovenských, ako aj zahraničných súdnych orgánov.

Kľúčové slová: Trestné právo; zásada kontradiktórnosti; výsluch svedka; obzvlášť zraniteľné obete; videozáznam výsluchu; nekontradiktórna výpoveď svedka; terorizmus; maloletý svedok; Slovenská republika.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/98-108

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/01/SEI-2020-01-Studies-Szabova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

SZABOVÁ, E. Ochrana obetí v trestnom konaní s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných trestných činov. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 1, s. 98-108 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/98-108.