Nie je odborový orgán ako odborový orgán (právne, jazykovedné a aplikačné úskalia zrozumiteľnosti terminológie v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch)

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 677 kB

Jana Žuľová – Marek Švec

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 2 • strany 32-50 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Výkon činnosti v odborovej organizácii sa môže uskutočňovať v rôznych formách. Slovenský Zákonník práce v jednotlivých ustanoveniach používa pre tieto formy rôzne označenia, ako napríklad „výkon odborovej funkcie“, „výkon funkcie v odborovom orgáne“, „činnosť pre odborovú organizáciu“, „výkon funkcie zástupcov zamestnancov“, „člen odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie“ alebo „člen príslušného odborového orgánu“, pričom neuvádza ich legálnu definíciu, ani ich bližšie necharakterizuje. Obsah uvedených pojmov je možné len predpokladať a snažiť sa ho dovodiť z vnútroodborových dokumentov a účelu konkrétneho pracovnoprávneho inštitútu. Cieľom príspevku je poukázať na nejednoznačnosť a nepresnosť základnej terminológie používanej v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch a na základe vlastnej aplikačnej praxe autorov navrhnúť aprobovaný výklad uvádzaných pojmov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zrozumiteľnosť; pojem; termín; odborová organizácia; výkon odborovej funkcie; odborový orgán; zástupcovia zamestnancov; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9635-4740

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6483-0722

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/32-50

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/02/SEI-2020-02-Studies-Zulova-Jana-Svec-Marek.pdf

Bibliografická citácia

ŽUĽOVÁ, J. a M. ŠVEC. Nie je odborový orgán ako odborový orgán (právne, jazykovedné a aplikačné úskalia zrozumiteľnosti terminológie v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch). Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 2, s. 32-50 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/32-50.