Nepriamy účinok práva Európskej únie v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Peter Varga

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 762 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 1 • strany 69-90 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zásadou nepriameho účinku práva Európskej únie a jej uplatňovaním orgánmi aplikácie práva v členských štátoch Európskej únie. Analyzuje najvýznamnejšie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, z ktorých vyvodzuje závery vzťahujúce sa na spôsob aplikácie nepriameho účinku príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, predovšetkým súdmi. Povinnosť vykladať vnútroštátne právo v súlade s právom Európskej únie sa vzťahuje na všetky orgány v členskom štáte, vrátane súdov. Vnútroštátny súd je pri prejednávaní veci medzi jednotlivcami povinný pri uplatňovaní ustanovení vnútroštátneho práva prijatých za účelom prebratia povinností stanovených v smernici zohľadniť celý súbor vnútroštátnych právnych predpisov a vykladať ich, pokiaľ je to možné, vo svetle znenia a účelu smernice, s cieľom dosiahnuť výsledok zodpovedajúci cieľu sledovanému smernicou. Nepriamy účinok sleduje rovnaký cieľ ako priamy účinok, avšak nepriamo – výkladom vnútroštátneho práva (a nie aplikáciou práva Európskej únie). Závery sú dôležité tiež pre slovenskú súdnu prax, keďže použitie nepriameho účinku má vplyv aj na ustálenú judikatúru slovenských súdov, čo môže viesť k priznaniu nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí, čo je v súčasnom čase predmetom záujmu slovenskej súdnej praxe.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; judikatúra; priamy účinok; nepriamy účinok; vertikálny priamy účinok; horizontálny priamy účinok; Súdny dvor Európskej únie; Európska únia; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4252-6134

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/69-90

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Varga-Peter.pdf

Bibliografická citácia

VARGA, P. Nepriamy účinok práva Európskej únie v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 1, s. 69-90 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/69-90.