Trestná zodpovednosť členov obchodných spoločností v kontexte uplatnenia princípu ultima ratio

Eva Szabová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 677 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 1 • strany 56-68 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípu ultima ratio v prípadoch protiprávneho konania konateľov obchodných spoločností napĺňajúcich znaky trestných činov majetkovej povahy, predovšetkým trestných činov sprenevery a podvodu. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že uvedená otázka je v podmienkach Slovenskej republiky charakterizovaná značnou názorovou nejednotnosťou, pričom naznačuje nedostatočnosť právnej úpravy de lege lata, pokiaľ ide o možnosť, respektíve nemožnosť uplatňovania predmetného princípu na prípady, v ktorých konatelia obchodných spoločností páchajú predmetné trestné činy vo väčšom ako malom rozsahu. V zmysle aktuálne platnej právnej úpravy možno totiž princíp ultima ratio uplatniť výlučne na prečiny. Povedané inými slovami, v okamihu naplnenia kvalifikačného momentu väčšieho rozsahu neexistuje zákonný podklad pre aplikáciu princípu ultima ratio zo strany súdu. Vychádzajúc z uvedeného sa bude príspevok snažiť poukázať na potrebu zmeny právnej úpravy dotýkajúcej sa princípu ultima ratio v podmienkach Slovenskej republiky, pričom v tejto súvislosti bude vykonávať tiež komparáciu s právnou úpravou Českej republiky.

Kľúčové slová: Trestné právo; princíp ultima ratio; subsidiarita trestnej represie; majetkové trestné činy; prístup sensu largo; prístup sensu stricto; formálne poňatie trestného činu; materiálny korektív; Slovenská republika; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-8776-5548

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/56-68

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Szabova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

SZABOVÁ, E. Trestná zodpovednosť členov obchodných spoločností v kontexte uplatnenia princípu ultima ratio. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 1, s. 56-68 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/56-68.