Náhradné výživné v kontexte novely zákona č. 489/2021 Z.z.

Martina Kováčiková

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 683 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 4 • strany 102-117 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na priblíženie otázky náhradného výživného v práve Slovenskej republiky v kontexte poslednej novely predmetnej právnej úpravy. V príspevku sa zaoberáme súčasnou právnou úpravou náhradného výživného, následne sa venujeme novele zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. januára 2022. Taktiež v príspevku rozoberáme plusy a mínusy predmetnej zmeny. Informácie čerpáme najmä z účinnej právnej úpravy danej problematiky a zo schváleného znenia uvedenej novely základnej právnej úpravy.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; náhradné výživné; neplnenie si vyživovacej povinnosti; exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3295-7942

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/102-117

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/04/SEI-2021-04-Studies-Kovacikova-Martina.pdf

Bibliografická citácia

KOVÁČIKOVÁ, M. Náhradné výživné v kontexte novely zákona č. 489/2021 Z.z. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 4, s. 102-117 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/102-117.