Vplyv procesnej aktivity sporových strán a uplatňovania sudcovskej koncentrácie konania na dokazovanie v civilnom sporovom konaní

Viktória Koľveková

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 710 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 4 • strany 79-101 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Sudcovskú koncentráciu konania možno považovať za sankčný inštitút aktuálne normovaného civilného sporového procesu v podmienkach Slovenskej republiky. Možnosť jej aplikácie zo strany súdu podnecuje sporové strany uplatňovať prostriedky procesného útoku a procesnej obrany včas (s ohľadom na rýchlosť konania a procesnú ekonómiu), a to pod hrozbou neprihliadania na oneskorené procesné úkony. Zodpovednosť sporových strán za výsledok konania, s ohľadom na mieru ich procesnej diligencie, bola povýšená na úroveň rozhodujúceho faktora pre dosiahnutie spravodlivého rozhodnutia sporu súdom. Podstatou príspevku je definovať vplyv procesnej aktivity a vplyv aplikovania sudcovskej koncentrácie konania na proces dokazovania, ktoré považujeme za ťažiskové štádium sporového procesu, a to s ohľadom na rozsah a obsah dokazovania.

Kľúčové slová: Občianske právo; dokazovanie; sudcovská koncentrácia konania; civilný sporový proces; Civilný sporový poriadok; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9617-7713

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/79-101

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/04/SEI-2021-04-Studies-Kolvekova-Viktoria.pdf

Bibliografická citácia

KOĽVEKOVÁ, V. Vplyv procesnej aktivity sporových strán a uplatňovania sudcovskej koncentrácie konania na dokazovanie v civilnom sporovom konaní. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 4, s. 79-101 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/79-101.