K judikatúre súdov z pohľadu princípov fair trial

Adrián Jalč

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 795 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 2 • strany 65-92 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor o ľudských právach) v článku 6 deklaruje právo na spravodlivý proces, ktoré pozostáva z viacerých všeobecných garancií. Predložený príspevok analyzuje trestno-procesné postavenie obvineného z hľadiska rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a súdov v Slovenskej republike. Rovnako sa snaží o komparáciu daného stavu s platnou slovenskou právnou úpravou.

Kľúčové slová: Trestné právo; orgány činné v trestnom konaní; súdy; právo na obhajobu; zásada prezumpcie neviny; právo na osobnú slobodu; práva obvineného a poškodeného; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3772-9263

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/65-92

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Jalc-Adrian.pdf

Bibliografická citácia

JALČ, A. K judikatúre súdov z pohľadu princípov fair trial. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 2, s. 65-92 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/65-92.