Zastúpenie v spotrebiteľských sporoch – vybrané otázky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 701 kB

Erik Vadas

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 83-94 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autor sa v predloženom príspevku bude zaoberať základnými otázkami inštitútu zastúpenia v civilnom procese. V prvom rade bude analyzovať relevantné ustanovenia Zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, týkajúce sa zastúpenia na základe plnomocenstva. Následne sa autor zameria na spory s ochranou slabšej strany, konkrétne spotrebiteľské spory, s dôrazom kladeným na spomínaný inštitút zastúpenia a jeho určité špecifiká. Načrtne tiež okrajovo aj problematiku združení a iných právnických osôb na ochranu práv spotrebiteľa v zmysle Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Napokon autor čiastočne načrtne aj ustanovenie § 296 Civilného sporového poriadku, ustanovujúce problematiku koncentrácie konania v spotrebiteľských sporoch.

Kľúčové slová: Občianske právo; zastúpenie; spory s ochranou slabšej strany; spotrebiteľ; slabšia strana; Civilný sporový poriadok; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Vadas-Erik.pdf

Bibliografická citácia

VADAS, E. Zastúpenie v spotrebiteľských sporoch – vybrané otázky. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 83-94 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/zastupenie-v-spotrebitelskych-sporoch-vybrane-otazky/.