Vývoj a aplikácia zásady „nemo plus iuris“ v rímskom práve a súčasnom slovenskom práve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 685 kB

Ján Ivančík

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 4 • strany 85-102 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Má zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet stále čo povedať pre moderný právny poriadok? V judikatúre ide síce o jednu z najčastejšie uvádzaných pôvodných rímskoprávnych zásad, no moderné sociálne a ekonomické vzťahy vytvárajú nové prelomenia uvedeného pravidla. Autor sa v príspevku zaoberá vývojom a obsahom tejto zásady v priebehu trvania Rímskej ríše a jej súčasným uplatnením v slovenskom právnom poriadku.

Kľúčové slová: Rímske právo; občianske právo; zásada „nemo plus iuris“; výnimky; Ulpián; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-4962-7176

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/85-102

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Ivancik-Jan.pdf

Bibliografická citácia

IVANČÍK, J. Vývoj a aplikácia zásady „nemo plus iuris“ v rímskom práve a súčasnom slovenskom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 4, s. 85-102 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/85-102.